Visie op onderwijs

Het onderwijs op onze school kan worden omschreven als ‘innovatief-traditioneel’. Ons klassikale onderwijs lijkt op het onderwijs hoe het vroeger gegeven werd, vandaar het woord ‘traditioneel’. Daarnaast passen we wetenschappelijke inzichten toe over ‘wat werkt’ in onze manier van lesgeven, waardoor onze school vooruitstrevend is. Hoe leren werkt, hoe onze hersenen werken, weten we door op de hoogte te zijn van dat wat de wetenschap en de cognitieve psychologie zegt. Dit betekent dat het leren zo verloopt dat kennis en vaardigheden in het langetermijngeheugen terechtkomen. Onze kinderen leren hierdoor effectief.
De kerntaak van de leerkracht is het overbrengen van kennis en vaardigheden, waarbij kennis voorafgaat aan het leren van vaardigheden. In het leren laten we ons leiden door bewezen leerprincipes.
Goed kunnen (begrijpend)lezen, spellen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan. We vinden het belangrijk om hier de focus op te leggen in de ochtend. Alle leerkrachten gebruiken in de school dezelfde didactische vaardigheden bij het aanleren van kennis en vaardigheden. We gebruiken hiervoor de expliciete directe instructie (EDI) waarin we positieve verwachtingen hebben, heldere doelen stellen, oefenen, herhalen en feedback geven. We werken opbrengstgericht.
In de middag bieden we de zaakvakken thematisch aan m.b.v. de methode Blink. We willen van de kinderen op het Sterrenlicht (studerende) lezers maken! Dit doen we door de thema’s van Taal en rijke teksten m.b.v dieper lezen te koppelen aan onze thematische methode Blink. Hierin is ook de burgerschapsontwikkeling verwerkt: leerlingen oriënteren zich d.m.v. thema’s op zichzelf, hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Wij vinden het belangrijk dat kinderen vanuit deze kennis ook een aantal vaardigheden en talenten ontwikkelen. Dit doen we groepsdoorbrekend d.m.v. ateliers koken, muziek/dans, drama/presenteren, beeldend en ICT die gekoppeld zijn aan de Blink-thema’s. De vaardigheden die we willen ontwikkelen zijn o.a. leervaardigheden, creatief denken, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, creativiteit en samenwerken. Bij de kleuters werken de leerlingen dagelijks doelgericht in een taal-, reken- en creatief atelier. De vakken bewegingsonderwijs en Engels worden gegeven door vakleerkrachten.
Tenslotte worden de leerlingen vanaf groep 5 voorbereid op het verkeersexamen dat in groep 7 afgenomen wordt.
Vanaf groep 8 worden de kinderen voorbereid op het voortgezet onderwijs.

Naast de visie op Identiteit, Pedagogisch klimaat en burgerschap en Onderwijs, hebben we als Sterrenlicht ook een visie beschreven op:

  • Kwaliteit; hoe staat de organisatie en is professionalisering georganiseerd?
  • Ouders; wat is de visie op ouders?