Visie op kwaliteit

Hoe organiseren we ons onderwijs, professionaliseren we ons onderwijs en veranderen we ons onderwijs?
We streven ernaar om kinderen zoveel mogelijk eerlijke kansen te bieden, wat hun achtergrond ook is. Wat uiteindelijk onze grenzen zijn, staat beschreven in ons Schoolontwikkelingsplan (SOP).

De leraar geeft, indien nodig, pre-teaching en kiest na de eerste (groeps-)instructie of er daarna voor bepaalde leerlingen gedifferentieerd wordt in (leer)tijd en ondersteuning (RT). ICT (o.a. Snappet) wordt gebruikt als middel om effectief te leren. ICT is ondersteunend en up to date. We evalueren de effecten van ons onderwijs door zowel formatief (tussentijds, ontwikkelingsgericht) als summatief (midden en eind) te toetsen. Met behulp van de cyclus van Handelingsgericht werken (HGW) zorgen we er voor dat we onze leerlingen beter laten leren en verhogen we de kwaliteit van ons onderwijs. We werken opbrengst gericht, d.w.z. we hebben hoge verwachtingen van de kinderen en werken doelgericht. We streven ernaar dat alle kinderen aan het eind van de basisschool minimaal op 1F niveau kunnen rekenen, spellen en lezen en 65% van de leerlingen te laten uitstromen op 1S/2F.
Het onderwijs in onze school kan worden omschreven als ‘innovatief-traditioneel. Ons klassikale onderwijs lijkt op het onderwijs hoe het vroeger gegeven werd, vandaar het woord ‘traditioneel’. Daarnaast passen we veel nieuwe inzichten over ‘wat werkt’ toe in onze manier van lesgeven, waardoor onze school vooruitstrevend is.

Leraren blijven continu onderzoeken en vergelijken tussen de eigen praktijk (evidence informed) en wetenschappelijk onderzoek (evidence based). We kijken niet alleen naar wat nieuw is, maar vooral naar wat goed werkt en wat leerzaam en prettig is voor de kinderen en leerkrachten.

Onze lerende organisatie is continu bezig met ontwikkelen (nieuwe doelen stellen), verbeteren (het nog beter doen) en vernieuwen (anders doen); oftewel teamleren. Dat betekent dat wij onze visie actueel houden, nieuwe inzichten onderzoeken en bewust keuzes maken wat er wel en niet veranderd wordt. Het teamleren wordt gemonitord door onze expertleraren en procesbegeleiders. We werken met ambitiekaarten en borgen onze organisatie met kwaliteitskaarten waarin duidelijk beschreven staat, ‘wat doen we wel en wat doen we niet’, de leerkracht staat hierbij centraal.

Naast de visie op Identiteit, Pedagogisch klimaat en burgerschap, Onderwijs; en Kwaliteit;, hebben we als Sterrenlicht ook een visie beschreven op:

  • Ouders; wat is de visie op ouders?