Visie op kwaliteit

Hoe organiseren, professionaliseren en veranderen we ons onderwijs?

We streven ernaar om kinderen zo veel mogelijk eerlijke kansen te bieden, wat hun achtergrond ook is. Wat uiteindelijk onze grenzen zijn, staat beschreven in ons Schoolontwikkelingsplan (SOP).
De leerkracht geeft vooraf, indien nodig, pre-teaching of voert een doel- en strategiecheck uit. Vervolgens kiest de leerkracht na de instructie of er voor bepaalde leerlingen gedifferentieerd wordt in (leer)tijd, lesstof of extra ondersteuning (RT).
ICT (o.a. Snappet) wordt gebruikt als middel om effectief te leren. De ICT op onze school is ondersteunend en up to date.
We evalueren de effecten van ons onderwijs door zowel formatief (tussentijds, ontwikkelingsgericht) als summatief (midden en eind) te toetsen. Met behulp van de cyclus van Handelingsgericht Werken (HGW) en het verwerken van de resultaten in Leeruniek zorgen we ervoor dat we onze leerlingen beter in beeld hebben en dat de kwaliteit van ons onderwijs wordt verhoogd. Dit wordt gemonitord door onze Intern Begeleider.
We werken opbrengstgericht, d.w.z. dat we positieve verwachtingen hebben van de kinderen en doelgericht werken. We streven ernaar dat alle kinderen aan het eind van de basisschool minimaal op 1F niveau kunnen rekenen, spellen en lezen en dat gemiddeld 65% van de leerlingen uitstroomt op 1S/2F.

Leerkrachten blijven continu onderzoeken en vergelijken tussen de eigen praktijk (evidence informed) en wetenschappelijk onderzoek (evidence based). We kijken niet alleen naar wat nieuw is, maar vooral naar wat goed werkt en wat leerzaam en prettig is voor de leerlingen en leerkrachten.

Onze lerende organisatie is continu bezig met ontwikkelen (nieuwe doelen stellen), verbeteren (kwaliteit verhogen) en vernieuwen (anders doen); oftewel teamleren. Dat betekent dat wij onze visie actueel houden, nieuwe inzichten onderzoeken d.m.v. teamleren, klassenbezoeken doen en bewust keuzes maken wat er wel en niet veranderd wordt. Het teamleren wordt gemonitord door onze expertleraren en procesbegeleiders. De kwaliteit van ons onderwijs borgen we door te werken met ambitiekaarten en kwaliteitskaarten. Hierin wordt duidelijk beschreven wat we wel doen en wat we niet doen. De leerkracht staat hierbij centraal.

Naast de visie op Identiteit, Pedagogisch klimaat en burgerschap, Onderwijs; en Kwaliteit;, hebben we als Sterrenlicht ook een visie beschreven op:

  • Ouders; wat is de visie op ouders?