Taal & Rekenen

In de ochtend wordt er op het Sterrenlicht gestructureerd lesgegeven. Goed kunnen (begrijpend)lezen, spellen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan.


Rekenonderwijs

In de groepen wordt gewerkt met de leerlijnen van rekenen dat digitaal verwerkt wordt in Snappet. Dagelijks wordt in alle groepen een rekenles gegeven. Er wordt instructie gegeven volgens het EDI-model. We gebruiken door de hele school één rekenstrategie. We streven ernaar dat alle kinderen aan het eind van de basisschool minimaal op 1F niveau kunnen rekenen en 70% van de leerlingen te laten uitstromen op 1S. We gebruiken voor de extra ondersteuning ook het computerprogramma Rekentuin.


Taalonderwijs

In groep 3 leren de leerlingen technisch lezen met behulp van de methode Veilig Leren Lezen. Goed technisch kunnen lezen is de een voorwaarde om goed begrijpend te kunnen lezen. Vanaf groep 4 wordt de methode Staal gebruikt voor taal en spelling. We volgen de ontwikkelingen van de leerlingen op het gebied van technisch lezen, spelling en begrijpend lezen door middel van het leerlingvolgsysteem. We willen van de kinderen op het Sterrenlicht (studerende) lezers maken! We streven ernaar dat alle kinderen aan het eind van de basisschool minimaal op 1F niveau kunnen lezen en taalvaardig zijn en 70% van de leerlingen te laten uitstromen op 2F.