Taal & Rekenen

In de ochtend wordt er op het Sterrenlicht gestructureerd lesgegeven. Goed kunnen (begrijpend)lezen, spellen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan.


Rekenonderwijs

In groep 3 wordt er gewerkt met de methode Semsom. In de groepen 4 tot en met 8 wordt er gewerkt met de leerlijnen van Getal en Ruimte Junior dat digitaal verwerkt wordt in Snappet. Dagelijks wordt in alle groepen een rekenles gegeven. Er wordt instructie gegeven volgens het EDI-model. We gebruiken door de hele school één rekenstrategie. We streven ernaar dat alle kinderen aan het eind van de basisschool minimaal op 1F niveau kunnen rekenen en 65% van de leerlingen te laten uitstromen op 1S. We gebruiken voor het analyseren van het automatiseren het computerprogramma Bareka en voor het oefenen het computerprogramma Rekensprint online. De kwaliteit van rekenen wordt geborgd door onze reken coördinator; Corrie Wisse, vanaf januari zal Remona Duijst meedraaien.


Taalonderwijs

In groep 3 leren de leerlingen technisch lezen met behulp van de methode Veilig Leren Lezen (VLL) en Zo leer je kinderen lezen en spellen (ZLKLS). Goed technisch kunnen lezen is de een voorwaarde om goed begrijpend te kunnen lezen. Vanaf groep 4 wordt de methode Staal en ZLKLS gebruikt voor lezen, taal en spelling. We volgen de ontwikkelingen van de leerlingen op het gebied van technisch lezen, spelling en begrijpend lezen door middel van het leerlingvolgsysteem Leerling in Beeld (LIB). We willen van de kinderen op het Sterrenlicht (studerende) lezers maken! Dit doen we door de thema’s van Taal en rijke teksten m.b.v dieper lezen te koppelen aan onze thematische methode Blink. We streven ernaar dat alle kinderen aan het eind van de basisschool minimaal op 1F niveau kunnen lezen en taalvaardig zijn en 65% van de leerlingen te laten uitstromen op 2F. De kwaliteit voor taal en lezen wordt geborgd door onze expertleraar Taal/Lezen; Maartje van Kesteren.