MR

De MR (medezeggenschapsraad) is een wettelijk verplicht orgaan met een eigen reglement.
De raad bestaat uit een geleding ouders en personeel. De directie is adviserend.
De MR adviseert het schoolbestuur en de school in zaken die de school betreffen.

Het gaat daarbij onder andere om
het meerjarig financieel beleid, onderwijskundige projecten, de organisatie van de school, het aanstelling- en ontslagbeleid, de vakantieregeling en het onderhoudsbeleid. Dat advies kan gevraagd zijn of op eigen initiatief.

Instemmingsrecht en adviesrecht
Naast de adviserende rol heeft de MR op bepaalde terreinen ook instemmingsbevoegdheid.
Dit houdt in, dat het bestuur of de school pas een besluit kan nemen als de MR ermee heeft ingestemd. Het gaat daarbij om zaken als onderwijskundige doelstellingen, het schoolplan, het zorgplan, het schoolontwikkelplan (SOP), het schoolreglement, arbeidsomstandigheden en werkzaamheden van ouders.
Hier vindt u het document Instemmings_en_adviesbevoegdheden MR en adviesrecht MR
Meer over bovenstaande werkwijze van de MR van het Sterrenlicht kunt u lezen in het MR_werkplan 2020/2021

Communicatie
Na elke vergadering wordt er een notulen gemaakt. Deze is altijd in te zien bij de secretaresse van de MR.
Heeft u een vraag, tips of een opmerking en wilt u deze kwijt bij de MR dan kan u dat mailen naar mr@vcosterrenlicht.nl

De MR kent de volgende leden:

Geleding ouders:

Voorzitter – Alinde Hartog
Secretaresse – Roos Peters
Lid Helen van Goor
Mail: mr@vcosterrenlicht.nl

Geleding personeel:

Lid – Jaco Hartevelt
Lid – Pauline Figge
Lid – Mirjam Koelewijn

Adviserend lid directie – Daniëlle Hop

MR
MRcontact
mr@vcosterrenlicht.nl