Gezonde school

Onze school is gezond

In het schooljaar 2020/2021 is het vignet Gezonde School opnieuw voor vier jaar toegekend op het thema Welbevinden. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Een gezonde school maakt ook deel uit van onze burgerschapsontwikkeling. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Welbevinden.   

Om het vignet Gezonde school te halen, is het van belang te werken volgens vier pijlers: beleid, educatie, signalering en omgeving. Het Sterrenlicht laat zien op al deze vier vlakken in te zetten en voert een actief beleid ten aanzien van welbevinden. De school heeft een duidelijke missie Jij mag er zijn, sta op en schitter! om zo gezamenlijk talenten te ontwikkelen en voor elk kind passend onderwijs te bieden. Dit komt onder meer tot uiting middels de Kanjertraining. Deze schoolbrede interventie heeft als doel sociaal en respectvol gedrag te stimuleren en sociale problemen te voorkomen of te verminderen. Daarnaast heeft het Sterrenlicht een leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling en krijgen leerlingen die dit nodig hebben extra ondersteuning. Tot slot is het belangrijk de omgeving hierin mee te nemen. Ouders worden dan ook actief bij de school betrokken. Zo worden speciale ouderavonden georganiseerd in het kader van partnerschap.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.