Burgerschapsontwikkeling

Onze visie op burgerschap:

Wij ervaren onze school als een spiegel van de samenleving. Alles wat op school speelt, komt (later) in de samenleving terug en andersom. Burgerschapsontwikkeling: het vormen van een eigen identiteit, een positief zelfbeeld, ervaren dat we allemaal van gelijke waarde zijn, luisteren naar elkaar, respect voor elkaar en de omgeving, vinden we belangrijk om als mens in de wereld te kunnen functioneren. Bovenstaande items helpen mee om leerlingen actief mee te laten doen aan een pluriforme samenleving en een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving (Onze ambitie).

Er zijn drie kerndoelen van het domein Oriëntatie op jezelf en de wereld (OJW) die expliciet verbonden kunnen worden aan burgerschap.

OJW 36 De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.

OJW 37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

OJW 38 De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

We bieden burgerschapsontwikkeling geïntegreerd aan. Dat wil zeggen dat we in verschillende lessen, de hele week door aandacht besteden aan burgerschapsontwikkeling. De lessen zijn gepland in het weekrooster om zo de doorgaande lijn te creëren.

De volgende methodes gebruiken we hiervoor:


Leven Water (Godsdienst) groep 1-8


Kanjertraining (Sociaal-emotioneel) groep 1-8
Blink (Wereld Oriëntatie- democratie) groep 3-8
Wonderlijk gemaakt (Sexuele vorming) groep 1-8

 • We voeden onze leerlingen op tot evenwichtige mensen die respectvol vanuit onze christelijke waarden en normen omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving;
 • We voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen. In de wet staat dat kinderen en jongeren kennis moeten vergaren van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden.
 • We voeden onze leerlingen op tot mensen die ‘meedoen’, die actief betrokken willen zijn op de samenleving en die gericht zijn op samenwerking. Ze leren verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en anderen.
 • We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van en respect hebben voor andere opvattingen en overtuigingen (religies). Leerlingen kunnen in de school oefenen in het leren samenleven met elkaar;
 • We richten ons op algemene ontwikkeling en geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het leven.

Deze poster ‘Hoe word je een WereldBurger?’ biedt onze school een handvat om gericht te werken aan WereldBurgerschap. Op de poster staan 10 thema’s centraal, daarachter staan onze methodes waarin deze thema’s behandeld worden.

 • Diversiteit & Inclusie (Kanjertraning en Wonderlijk gemaakt)
 • Wereldperspectieven (Blink)
 • Ongelijkheid & Solidariteit (Blink en Kanjertraining)
 • Vrede & Conflict (Blink en Kanjertraning)
 • Technologie & Mediawijsheid (Social Media lessen)
 • Duurzame Ontwikkeling (Blink)
 • Globaliseringen & Verbindingen (Blink)
 • Mensenrechten (Blink)
 • Democratie, Macht, Vrijheid, Gelijkheid (Blink)
 • Identiteit (Levend Water, Kanjertraining en Wonderlijk gemaakt)

Hoe we dit praktisch vormgeven kunt u lezen in onze kwaliteitskaart burgerschapsontwikkeling (op te vragen bij de directie).