Atelieronderwijs

Op het Sterrenlicht werken teamleden samen om de kunst- en cultuureducatie vorm te geven d.m.v. ateliers!
Bij de ontwikkeling van de ateliers hebben we enerzijds gekeken naar wat wenselijk is (de visie), een doorgaande lijn ontwikkelen betreft de kunst- en cultuurvakken voor de groepen 3 tot en met 8. En een stukje persoonsvorming vinden we daarbij belangrijk, dat leerlingen d.m.v. de ateliers zichzelf, de omgeving, de maatschappij en de wereld ontdekken. Anderzijds hebben we gekeken waar we de focus op willen leggen (beleid). Met elkaar hebben we gekozen welke ateliers past bij het team en onze school.
Onze visie op kunst- en cultuureducatie groeit, door eraan te werken in de ateliers, door professioneel overleg tussen collega’s (teamleren) en door samenwerking met het programma van Kunst Centraal; Cultuureducatie met kwaliteit.

In de groepen 1 tot en met 8 werken wij, groepsdoorbrekend, met Ateliers.

Hoe werkt dat in de praktijk? In de ochtend komen de basisvakken zoals taal, lezen en rekenen aan bod op een gestructureerde manier (EDI). Op maandagmiddag en donderdagmiddag is er tijd en ruimte voor de ateliers. De groepsleerkrachten geven ateliers aan de hand van een vastgesteld rooster. De ateliers staan in het teken van een thema. Bij de opbouw van de thema’s wordt rekening gehouden met de kerndoelen (SLO) die de overheid stelt.

De ateliers zijn, waar dit mogelijk is, gekoppeld aan ons thematisch onderwijs (BLINK). De volgende disciplines worden aangeboden op het Sterrenlicht:

  • Drama/presenteren
  • Muziek/Dans
  • Beeldend (tekenen, handvaardigheid, techniek)
  • Koken
  • Audio/ICT

Door middel van de ateliers besteden wij aandacht aan de volgende vaardigheden: leervaardigheden, creatief denken, kritisch denken, creëren, probleemoplossend vermogen, creativiteit en samenwerken.

Kleuters

In de groepen 1 en 2 wordt er dagelijks gewerkt met ateliers. Er een aangepaste vorm van het atelieronderwijs. We spreken van een taalatelier, rekenatelier en een creatief-atelier. De doelen van Klasseplan! zitten verwerkt in deze ateliers.