Atelieronderwijs

Op het Sterrenlicht werken teamleden samen om de kunst- en cultuureducatie en talentontwikkeling vorm te geven d.m.v. ateliers! Bij de ontwikkeling van de ateliers hebben we enerzijds gekeken naar wat wenselijk is om een doorgaande lijn te ontwikkelen betreft de kunst- en cultuurvakken voor de groepen 3 tot en met 8 (visie). We vinden het belangrijk dat kinderen een stukje persoonsvorming en waardering voor kunst ontwikkelen. Tevens dat leerlingen d.m.v. de ateliers zichzelf, de omgeving, de maatschappij en de wereld ontdekken. Door goed te leren kijken en daardoor meer te zien wordt de verbeelding geprikkeld. Anderzijds hebben we gekeken waar we de focus op willen leggen (doelen). Met elkaar hebben we gekozen welke ateliers passen bij het team en onze school. Onze visie op kunst- en cultuureducatie groeit, door eraan te werken in de ateliers, door professioneel overleg tussen collega’s (teamleren) en door samenwerking met het programma van Kunst Centraal; Cultuureducatie met kwaliteit.

In de groepen 1 tot en met 8 werken wij, groepsdoorbrekend, met Ateliers.

Hoe werkt dat in de praktijk? In de ochtend komen de basisvakken zoals taal, lezen en rekenen aan bod op een gestructureerde manier (EDI). Op maandagmiddag en donderdagmiddag is er tijd en ruimte voor de ateliers. De groepsleerkrachten geven ateliers aan de hand van een vastgesteld rooster. De ateliers staan in het teken van een thema. Bij de opbouw van de thema’s wordt rekening gehouden met de kerndoelen (SLO) die de overheid stelt.

De ateliers zijn, waar dit mogelijk is, gekoppeld aan ons thematisch onderwijs (BLINK). De volgende disciplines worden aangeboden op het Sterrenlicht:

  • Drama/presenteren
  • Muziek/Dans
  • Beeldend (tekenen, handvaardigheid, techniek)
  • Koken
  • Audio/ICT

Door middel van de ateliers besteden wij aandacht aan de volgende vaardigheden: leervaardigheden, creatief denken, kritisch denken, creëren, probleemoplossend vermogen, creativiteit en samenwerken.

Kleuters

In de groepen 1 en 2 wordt er dagelijks gewerkt met ateliers. Er een aangepaste vorm van het atelieronderwijs. We spreken van een taalatelier, rekenatelier en een creatief-atelier. De doelen van Klasseplan! zitten verwerkt in deze ateliers.

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zijn scholen wettelijk verplicht om minimaal twee uur bewegingsonderwijs te geven, door een bevoegde (vak)leerkracht. CBS Het Sterrenlicht heeft gekozen om de leerlijn bewegen op muziek, de leerlijn hardlopen en tikspelen te verwerken in de ateliers muziek en drama.
Naast wekelijks bewegingsonderwijs van de vakleerkracht gym. Hebben we het andere beweegmoment verwerkt in onze ateliers.
Hierbij het schema:
Atelier Drama: 1 keer 45 min per week, keer 2 = 90 min keer 3 blokken= 4,5 uur
Atelier Muziek: 1 keer 45 min per week, keer 4 = 180 min = 3 uur
7,5 uur + 6 uur sportdag + 4 uur koningsspelen + 6 uur schoolreisje = 23,5 uur
Wekelijks bewegingsonderwijs 45 minuten keer 30 weken = 22,5 uur
(Ook de pauzes en traplopen zijn extra bewegingsmomenten hier nog niet meegerekend)
Tevens gaan we met NBSS in overleg of ze de leerlijn bewegen op muziek, leerlijn hardlopen en tikspelen willen afstemmen.