AC

De activiteitencommissie heeft als taak het organiseren en voorbereiden van activiteiten voor de kinderen, in samenwerking met het team.

Zo levert de activiteitencommissie een belangrijke bijdrage aan activiteiten als het Sinterklaasfeest, Vieringen, sportdag en bijvoorbeeld Sponsorloop. Bij de uitvoering van deze activiteiten kunnen we niet zonder hulp van andere ouders natuurlijk.

Wie lid wordt van de AC kan geen lid worden van de MR of omgekeerd. De AC bestaat uit tenminste 6 en maximaal 10 leden. Uit één gezin kan niet meer dan één persoon lid zijn van de AC. De zittingsduur van de leden bedraagt 3 jaar. Zij zijn 1 maal terstond herkiesbaar (artikel 3.1 en 3.2 van het huishoudelijk reglement).

Tot de taken van de AC behoren: het desgevraagd of uit eigener beweging geven van adviezen aan de MR of de directie, voornamelijk over die aangelegenheden die de ouders m.b.t. hun AC-werkzaamheden in het bijzonder aangaan; het in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de directie verlenen van medewerking aan de binnen- en buitenschoolse activiteiten die zijn vastgelegd in de jaarplanning en besproken zijn binnen het team; met de AC wordt overlegd wie per onderdeel contactpersoon namens de AC en het team is, waarna kan worden overgegaan tot een taakverdeling en planning ten behoeve van de daadwerkelijke uitvoering; het opstellen en up-to-date houden van een per activiteit te volgen draaiboek, dit ter bevordering van de efficiëntie en ter voorkoming van het steeds weer moeten uitvinden van het wiel.

Voorzitter
Voorzitter Carolien van der Velden

Geleding ouders:

Voorzitter – Carolien van der Velden – ac@vcosterrenlicht.nl
Secretaresse – Jacqueline van Halteren
Penningmeester – Ingrid Koelewijn
Lid – Anneke van de Mheen
Lid – Windy van Rossum
Lid – Janne-Gre van Twillert
Lid – Marieke Ebing
Lid – Isolde de Graaf

Geleding personeel:
Adviserend lid directie – Geke Bos
Bankrekening:
NL93RABO0131334344 onder vermelding van Activiteitencommissie

Het Sterrenlicht, VCO Bunschoten.